پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

چکیده : انگیزه پیشرفت یکی از مهمترین انگیزه های آدمی است که طی چند دهه روانشناسان برجسته ای به بررسی آن پرداخته اند. انگیزه پیشرفت می تواند رشد و پیشرفت فرد خانواده و حتی جامعه را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عواملی از قبیل کانون کنترل جنسیت ترتیب تولد سطح طبقه اجتماعی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین است. روش طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن ۳۵۰ نفر از ایرانی دانشگاه امام که ۴۰۰۰ نفر بوده اند انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین ترتیب تولد وانگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص گشت که بین مردان و زنان از لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوت معنی داری به نفع زنان وجود دارد. بعلاوه این یافته نیز بدست آمد که بین طبقه اجتماعی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود ندارد. در ادامه نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سه عامل ترتیب تولد کانون کنترل و سطح طبقه اجتماعی شکل متعامل در انگیزه پیشرفت سهم دارند. همچنین این یافته بدست آمد که بین کانون کنترل و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری را نشان داد. سرانجام نتایج حاصل بسته نشان داد که تفاوت معنی داری بین مردان و زنان دارای کانون کنترل درونی از لحاظ انگیزه پیشرفت وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت

نظرات