پرسشنامه رایگان انتظارات نقش و وظایف مدیر

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان  انتظارات نقش و وظایف مدیر

به سبب اهمیت همه جانبه‌ای که اثر بخشی نقش دارد چگونگی توجیه و یا تغییر انتظارات مربوط به نقش نیز از اهمیت برخوردار است. تحقیق پیمایشی حاضر به منظور بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، دبیران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشکیل می‌دهند نمونه شامل ۱۲مدیر د ر۱۲دبیرستان متوسطه نظری ۱۰۰معلم در رشته‌های مختلف در دبیرستانهای نظری و ۲۸۴ دانش آموز سال سوم متوسطه نظری در ۱۲ کلاس در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی می‌باشند که مدیران با روش سرشماری، دبیران نمونه گیری در دسترس و دانش‌آموزان نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق سه پرسش‌نامه محقق ساخته برای سه گروه می‌باشند. پرشسنامه مدیران و دبیران در شش مقوله آموزش و تدریس، امور کارکنان، روابط مدرسه با اجتماع،‌ امور ساختمان تسیهلات و تجهیزات، امور اداری و مالی و امور دانش آموزان بود امادر پرسش‌نامه دانش‌آموزان مقوله امور اداری و مالی حذف گردیده است. نتایج نشان داد که مدیران و دبیران با اهمیت وظایف در همه مقوله‌ها موافق‌اند دانش آموزان اهمیت وظایف در مقوله روابط مدرسه با اجتماع را تایید نکرده ولی چهار مقوله دیگر را تایید کردند. همچنین مدیران و دبیران انجام وظایف به میزان لازم توسط مدیر در هر شش مقوله را تایید کرد. در حالی که دانش آموزان در هیچ یک از مقولات انجام وظایف توسط مدیر را تایید نکردند. در یافته‌های پژوهش مشخص شد بین انتظارات مدیران و دبیران از نقش مدیر، و میزان انجام وظایف تفاوتی وجود ندارد در حالی که بین انتظارات دانش آموزان از نقش مدیر ومیزان انجام وظایف توسط مدیر تفاوت معنادار است. همچنین در مقایسه بین ادراکات مدیران از انتظارت دانش آموزان با انتظارات واقعی دانش آموزان مشخص شد که مدیران در چهار مقوله اول ادراک درستی از انتظارات دانش آموزان دارند ولی در مقوله آخر یعنی امور دانش آموزان ادراک آنها کافی نیست . بالاخره اینکه بین انتظار گروه دانش‌آموزان با مدیران در تمام مقولات به جز امور کارکنان و  بین انتظارات دانش‌آموزان با دبیران در تمام مقوله‌ها به جز آموزش و تدریس تفاوت معنادار وجود دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  انتظارات نقش و وظایف مدیر

 

نظرات