پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران عالی، میانی و عملیاتی، نسبت به شغلشان و عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش، شامل كلیه مدیران مرد دانشگاه فردوسی مشهد در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، استرس شغلی و نگرش سنجی مدیران استفاده شده است. برای مقایسه نمره نگرش مدیران و فشار روانی – شغلی آنان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر به دست آمده است: 1- بین نگرش مثبت مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد 2- بین نگرش مثبت مدیران عملیاتی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد 3- بین نگرش مثبت مدیران عالی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد 4- بین نگرش مثبت مدیران میانی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد 5- مدیران عالی و عملیاتی نسبت به مدیران میانی به طور معنی داری از میانگین فشارزای روانی – شغلی بیشتری برخوردارند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها براساس آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه بین فشار روانی و نگرش مثبت مدیران رابطه معنادار وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی مدیران

نظرات