پرسشنامه رایگان ازدواج مجدد همسران شاهد

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ازدواج مجدد همسران شاهد

چکیده:

بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه و سازش منطقی با پیش آمدهای زندگی با توجه به پیشرفت علوم پزشکی که تحول بزرگی را در بهداشت و پیشگیری از بیماری ها به وجود آورده است، شروع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی مسائل و مشکلات زیادی از قبیل ازدیاد جمعیت، آلودگی محیط زیست، کمبود مواد غذایی و … پیش آورده که با روان انسان سازگاری نداشته و به عنوان مستعد کننده در بیماری های روانی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر برای بررسی ازدواج مجدد همسران شاهد و تاثیر روانشناختی آن بر فرزندان شاهد از دو فرضیه زیر سود جسته است : ۱- ازدواج مجدد همسران شاهد، در میزان سلامت روانی آنان تاثیر مثبت دارد. ۲- ازدواج مجدد همسران شاهد، در میزان سلامت روانی آنان تاثیر مثبت دارد. ۳-  ازدواج مجدد همسران شاهد، در میزان سلامت روانی فرزندانشان تاثیر مثبت دارد. برای تعیین تاثیر ازدواج مجدد بر سلامت روان همسران و فرزندان شهید بین ۷۵ نفر همسران شهید ازدواج مجدد کرده ۳۰ نفر و از بین ۲۶۲ نفر همسران شهید ازدواج نکرده ۳۰ نفر و از بین ۱۸۸ نفر فرزندان شاهد ۳۰ نفر که مادرانشان ازدواج مجدد داشته و ۳۰ نفر که مادرانشان ازدواج مجدد نداشته بطور تصادفی انتخاب شدند و تست سلامت عمومی روان (فرم کوتاه ۲۸ سئوالی) اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا نمرات همسران شاهد ازدواج مجدد کرده و همسران شاهد ازدواج مجدد نکرده و و سپس نمرات فرزندان شاهدی که مادرانشان ازدواج مجدد داشته و فرزندان شاهدی که مادرانشان ازدواج مجدد نداشته است محاسبه گردید و سپس برای مقایسه میانگین نمرات متغیر وابسته (سلامت روان)، از آزمون T گروههای مستقل استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد که ازدواج مجدد نقش موثری در سلامت روان همسران و فرزندان شاهد دارد و با توجه به تایید فرضیه ها (p<0/05) می توان نتیجه گرفت که ازدواج مجدد می تواند به عنوان عامل موثری در جهت بهبود سلامت روان باشد.

واژه های کلیدی : سلامت روان، ازدواج، ازدواج مجدد، شهید و شهادت، همسران شاهد، فرزندان شاهد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ازدواج مجدد همسران شاهد 

نظرات