پرسشنامه رایگان ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تبریز در سال ۸۴-۱۳۸۳ پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. روشهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون tr و آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه شامل ۳۸۰ نفر بود که ۲۰۰ نفر آنها پسر و ۱۸۰ نفر دختر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای می باشد. جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ ۳۳ سوالی ارزیابی رفتار دانش آموزان راتر ۳۰ سوالی و اطلاعات فردی انجام شده است. این تحقیق ۴ فرضیه و ۲ سوال داشت که بعد از تحلیل داده ها هر ۴ فرضیه و دو سوال مورد تایید قرار گرفت: فرضیه اول: بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. این فرضیه با سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید شد. فرضیه دوم: بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. این فرضیه با سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید شد. فرضیه سوم: بین سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. این فرضیه با سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید شد. فرضیه چهارم: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است. این فرضیه با سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید شد و نشان داد که پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است. و اما سوالات پژوهش: آیا بین هوش هیجانی دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ پاسخ این بود که تفاوت وجود دارد و هوش هیجانی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است. آیا بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ پاسخ این بود که تفاوت وجود دارد و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر بهتر از دانش آموزان پسر است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

نظرات