پرسشنامه رایگان ارزشيابي سنجش اطلاعات عمومی

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشيابي سنجش اطلاعات عمومی

ارزشیابی فعالیت­های آموزشی تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت آموزش دارد و این مستلزم آن است که یک ارزشیابی مناسب با توجه به نوع فعالیت آموزشی، ماهیت فراگیران و سایر شرایط صورت گیرد. از آنجایی که ارزشیابی اثربخشی یکی از ابعاد مهم ارزشیابی است، تحقیق حاضر به بررسی این نوع ارزشیابی در دوره­ آموزشی کنترل کیفیت نظری و عملی کارخانه نیروگستران خراسان با توجه به الگوی کرک پاتریک پرداخته است. از منظر طرح تحقيق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار می­گیرد. از میان طرح­های آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. داده­ها از دو گروه مورد مطالعه و یک گروه کنترل جمع­آوری شده و روش نمونه­گیری نیز به شیوه تصادفی ساده انجام شده است. در این پژوهش میزان مطلوبیت دوره از نظر فراگیران، یعنی میزان رضایت آنان از دوره­ها، اثربخشی دوره­های آموزشی از ابعاد میزان تحقق اهداف آموزشی در سطح دانش و همچنین میزان تغییر رفتار پس از آموزش، بر اساس سه سطح مدل ارزشیابی کرک پاتریک(واکنش، یادگیری و تغییر رفتار) مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد دوره­ها از نظر افزایش دانش و آگاهی فراگیران اثربخش بوده­اند، به طوری که تفاوت معناداری میان میزان دانش و آگاهی دو گروه با گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این ارزشیابی دوره­ها از نظر فراگیران نشان می­دهد که ویژگی­های فرایند آموزشی دوره­ها یعنی(محتوای دوره­ها، استاد و امکانات) اثربخش بوده­ و تفاوت معناداری میان دوگروه و گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران، نتایج نشان می­دهد در دو گروه نظری و عملی تفاوت معناداری وجود داشته، به این معنا که تغییر رفتار در گروه عملی بیشتر از گروه نظری بوده و این نشان دهنده برتری دوره آموزشی عملی نسبت به دوره آموزشی نظری می­باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشيابي سنجش اطلاعات عمومی

 

نظرات