پرسشنامه رایگان اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش مقایسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی توسط معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی نسبت به اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را، ۲۰۰ نفر از معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی نواحی(۲ و ۶ و ۷) آموزش و پرورش شهر مشهد در سال ۹۲-۹۱ تشکیل دادند. بررسی با استفاده از پرسشنامه بدون نام شامل بخش‌های اطّلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه سنجش دانش(kadds) و پرسشنامه سنجش مداخله‌های درمانی صورت گرفت. در این پژوهش، جهت تجزیه تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های توصیفی از جمله؛ میانگین و انحراف ‌استاندارد، از تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده ‌شد. نتایج: نتایج نشان می‌دهد که میزان دانش(۰۰۱/۰  (P<و پذیرش مداخله‌های درمانی(۰۰۱/۰(P<  مشاوران عادی، معلّمان استثنایی و مشاوران استثنایی از معلّمان عادی به طور معنی‌داری بیشتر است و معلّمان در زمینه میزان دانش و پذیرش مداخله‌ها در گروه‌، کمترین مقدار را بدست آورده‌اند)۰۰۱/۰  .(P<هیچ یک از گروه‌ها در زیر مقیاس‌های دانش با هم تفاوتی معنی‌داری نداشتند(۰۵/۰p> ). در زیر مؤلفه‌‌های پذیرش مداخله‌های درمانی گروه‌ها با هم تفاوت معنی‌داری داشتند(۰۰۱/۰p< ). بین دانش گروه‌ها و متغیّر‌ سنوات و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(۰۵/۰p< ). بین میزان پذیرش مداخله‌ها و متغیّر سنوات و مقطع تحصیلی، در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(۰۵/۰p> ). نتیجه‌گیری: گروه‌هایی که دانش بیشتری داشتند، پذیرش بهتری در مورد اختلال ADHD دانش‌آموزان نشان دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمام گروه‌ها دانش و پذیرش کمی در مورد اختلال ADHD داشتند. از این ‌رو برنامه ‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی خاص ویژه تمامی معلّمان و مشاوران ضروری به نظر می‌رسد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

نظرات