پرسشنامه رایگان اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي‏‎ICDL ‎‏ از ديدگاه دبيران

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي‏‎ICDL ‎‏ از ديدگاه دبيران

چکیده : هدف اين تحقيق بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي (ICDL) از ديدگاه دبيران دبيرستان هاي دخترانه دولتي شهرستان آمل طي سال هاي 84-81 مي باشد. روش تحقيق پيايشي بوده و براي جمع آوري اطلاعات از يك پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده است . روايي صوري بعد از مطالعه ابزار توسط اساتيد راهنما و مشاوره مورد تاييد قرارگرفت . پايايي پرسشنامه با اجراي آزمون آزمايشي بر روي 15 نفر از گروه نمونه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 93% بدست آمد . پرسشنامه در دو بخش تنظيم شده است که بخش اول آن شامل اطلاعات دموگرافيك مي شود و بخش دوم شامل سوالاتي مي باشد که اثر بخشي دوره هاي آموزشي ICDL را مورد ارزيابي قرار مي دهد. بررسي اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي‏‎ICDL ‎‏ از ديدگاه دبيران

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي‏‎ICDL ‎‏ از ديدگاه دبيران

نظرات