پرسشنامه رایگان سلامت روان

تاریخ انتشار : 27 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت روان

جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت روان

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد سلامت روان روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه سلامت روان

نوع فایلپرسشنامه سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) فرم کوتاه (۱۴ سوالی)

نوع فایلپرسشنامه و ادبیات سلامت روان

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۷

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۶

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۵

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۴

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۳

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۱

نوع فایلادبیات پرسشنامه مذهب و سلامت روان

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۳

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۲

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روانی ۱

نوع فایلادبیات پرسشنامه سلامت روان ۲

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان دروگاتیس و همکاران ۱۹۷۳- SCL90

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان ۲۵ـSCL

نوع فایلپرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (CSI- 4 ) براساس (DSM-IV)

نوع فایلپرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

نوع فایلادبیات پایان نامه سلامت روان

نوع فایلپرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان

نوع فایلپرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

نوع فایلپرسشنامه سلامت روان گلدبرگ

 

نظرات

دیدگاه کاربران