پرسشنامه رایگان ابعاد معنویت

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابعاد معنویت

چکیده : پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین ابعاد معنویت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) د ردانش آموزان دبیرستانی شهرستان بم طراحی شد. بدین منظور تعداد ۲۳۱ نفر دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه صورت گرفت : ۱ـ پرسشنامه تجدید نظر شده ی ابعاد معنویت و ۲ـ پرسشنامه ی ارزیابی PTSD جهت تچزیه و تحلیل داده ها از آزمون T مستقل، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون همبستگی دو متغیره و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج ازمون T مستقل دو گروه با و بدون تشخیص PSTD نشان می دهد که تنها در بعد ۳ (بهزیستی وجودی) تفاوت معناداری میان گروه بدون تشخیص و گروه مبتلا به PSTD وجود دارد. همچنین نتایج کلی تحلیل واریانس یک راهه نشان می دهد که تنها در مورد بعد۳ (بهزیستی وجودی) و بعد ۵ (مذهبی بودن) تفاوت میانگین ها معنادار است. بررسی نتایج ازمون همبستگی (پیرسون) به تفکیک جنسیت افراد نشان می دهد که برای پسران تنها بعد بهزیستی وجودی و برای دختران دو بعد بهزیستی وجودی و بعد پدیدار شناختی تجربی رابطه معناداری با شدت علائم PSTD دارند. رابطه بهزیستی وجودی با شدت علائم PSTD برای هر دو جنس معکوس (منفی است و رابطه بعد پدیدار شناختی/ تجربی با شدت علائم PSTD بصورت مستقیم (مثبت) بیان شده است. انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره بر روی داده ها با در نظر گرفتن جنسیت افراد نیز بیانگر همین نتایج است. بنابراین، طبق نتایج بدست آمده تنها همین دو بعد قدرت پیش بینی شدت علائم PTSD، را دار بودند. بقیه ابعاد شدت علائم PTSD را بطور معناداری پیش بینی نمی کردند. بطور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بهزیستی و جودی بهتیرن پیش بینی کننده شدت علائم PTSD برای هر دو جنس است همچنین برای دخترها بعد پدیدار شناختی / تجربی پیش بینی کننده مهمی است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابعاد معنویت

نظرات