پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت امور آموزش

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه آگاهی از کیفیت امور آموزش

چکیده:

ارزشیابی کارکنان ، مدیران صنایع ،موسسات بازرگانی و نهاد های دولتی که با مفاهیم تعیین شایستگی یا ارزیابی عملکرد ،در تئوری و عمل به آن پرداخته می شود فرایندی است موثردر مدیریت منابع انسانی . با ارزشیابی صحیح نه تنها امکان دست یابی به هدف ها افزایش می یابد ومنافع سازمان تامین می گردد ،بلکه کارکنان و جامعه نیز از آن سود می برند .

بر خلاف اهمیت بسیار زیاد ارزشیابی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی برخی از صاحب نظران و نظریه پردازان نسبت به سود مندی رویه های سنتی ارزشیابی در موسسات علمی با شک و تردید می نگرند.آنان ضمن توافق با نفس ارزشیابی در این موسسات ،روش های تکامل یافته تری را که با شان و منزلت اعضای هیات علمی سازگاری داشته باشند جستجو می  کنند .

در بررسی مقدماتی اسناد و متون مربوطه ،در ایران پیش از انقلاب اسلامی ،پرداختن به ارزشیابی کارکنان علمی را بسیار محدود می یابیم.در دوره پس از انقلاب ،در راستای ارزشیابی های نسبتا منظم نشات گرفته از سازمان امور اداری و استخدامی کشوربرای کارکنان دولت ،در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز شیوه های ویژه ای _هر چند نا همسان _جهت ارزشیابی اعضای هیایت علمی به کار گرفته شده است.پژوهش در چند و چون ارزشیابی اعضای هیات علمی به منظور طراحی فرمی استانداردکه واقعیت عملکرد آموزشی هیات علمی  را بنمایاندو با مقبولیت خود مورد پذیرش عضو و سازمان قرار گیرد و به گونه ای بر اثر بخشی موسسات آموزش عالی و کارآمدی اعضای هیات علمی بیفزاید،یک ضرورت تلقی می گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه آگاهی از کیفیت امور آموزش

نظرات