پرسشنامه رایگان تأثير الگوی فرهنگ سازمانی حاكم در كتابخانه ها

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثير الگوی فرهنگ سازمانی حاكم در كتابخانه ها

بررسي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مديريت دانش نشان مي دهد اصلي ترين علت شكست سازمانها در پياده سازي مديريت دانش ، عدم توجه آنها به عوامل اجتماعي و فرهنگي بوده است . امروزه كتابخانه ها به عنوان يك سازمان اجتماعي ، با مسائلي مانند كمبود منابع مالي،عدم تخصيص اعتبارات كافي، تغيير شغل ها و پست هاي سازماني ، كمبود نيروي متخصص ، بازنشستگي كاركنان با تجربه ، تنوع مراجعان ، تحولات فناوري و… مواجه هستند.مقابله با برخي از اين چالشها از طريق اجراي فرايندهاي مديريت دانش امكان پذير مي باشد. در همين راستا پژوهش حاضر كه پژوهشي كاربردي و از نوع پيمايشي است،‌با هدف شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاكم در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز رابطه آن با ميزان اجراي مديريت دانش در اين كتابخانه ها انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه حداقل 20 سال از زمان تاسيس آن گذشته باشد ، تشكيل مي دهد. ابزار گردآوري اطلاعات دو پرسشنامه و يك سياهه وارسي بود. پرسشنامه اول براي سنجش الگوي فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گرفت . اين ابزار توسط كامرون و كوئين طراحي شد و بر اساس آن مي توان 4 الگوي فرهنگ سازماني (گروهي ، كارآفرين،بازاري، و سلسله مراتبي) را شناسايي كرد.پرسشنامه دوم و سياهه وارسي ، توسط محقق طراحي و جهت بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت.پرسشنامه پژوهش به 23 كتابخانه ارسال شد و در نهايت 281 پرسشنامه تكميل شده توسط كتابداران شاغل ، از 21 كتابخانه دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه 3 الگوي فرهنگ سازماني گروهي ، سلسله مراتبي و بازاري بر كتابخانه هاي مركزي حاكم است. از ديدگاه كتابداران شاغل در اين كتابخانه ها ، الگوي فرهنگ سازماني مطلوب الگوي گروهي و كارآفرين است. آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه در اين كتابخانه ها بين ميزان اجراي مديريت دانش و الگوهاي متفاوت فرهنگ سازماني تفاوت معنادار وجود نداردولي همبستگي مثبت بين الگوهاي فرهنگ سازماني كارآفرين و گروهي و ميزان اجراي مديريت دانش وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين سطح تحصيلات و سمت كتابداران و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش رابطه معناداري وجود دارد ولي بين جنسيت و سابقه كار و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش  رابطه معناداري مشاهده نمي شود. تنها بين كاركنان داراي سابقه بالاي 15 سال و كمتر از 5 سال در الگوي فرهنگ سلسله مراتبي مي توان تا حدودي تفاوت را مشاهده كرد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثير الگوی فرهنگ سازمانی حاكم در كتابخانه ها

 

نظرات