پرسشنامه رایگان تأثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه ها

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه ها

بررسی پژوهش های صورت گرفته در حوزه مدیریت دانش نشان می دهد اصلی ترین علت شکست سازمانها در پیاده سازی مدیریت دانش ، عدم توجه آنها به عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده است . امروزه کتابخانه ها به عنوان یک سازمان اجتماعی ، با مسائلی مانند کمبود منابع مالی،عدم تخصیص اعتبارات کافی، تغییر شغل ها و پست های سازمانی ، کمبود نیروی متخصص ، بازنشستگی کارکنان با تجربه ، تنوع مراجعان ، تحولات فناوری و… مواجه هستند.مقابله با برخی از این چالشها از طریق اجرای فرایندهای مدیریت دانش امکان پذیر می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر که پژوهشی کاربردی و از نوع پیمایشی است،‌با هدف شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و نیز رابطه آن با میزان اجرای مدیریت دانش در این کتابخانه ها انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداقل ۲۰ سال از زمان تاسیس آن گذشته باشد ، تشکیل می دهد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه و یک سیاهه وارسی بود. پرسشنامه اول برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گرفت . این ابزار توسط کامرون و کوئین طراحی شد و بر اساس آن می توان ۴ الگوی فرهنگ سازمانی (گروهی ، کارآفرین،بازاری، و سلسله مراتبی) را شناسایی کرد.پرسشنامه دوم و سیاهه وارسی ، توسط محقق طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت.پرسشنامه پژوهش به ۲۳ کتابخانه ارسال شد و در نهایت ۲۸۱ پرسشنامه تکمیل شده توسط کتابداران شاغل ، از ۲۱ کتابخانه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که ۳ الگوی فرهنگ سازمانی گروهی ، سلسله مراتبی و بازاری بر کتابخانه های مرکزی حاکم است. از دیدگاه کتابداران شاغل در این کتابخانه ها ، الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب الگوی گروهی و کارآفرین است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در این کتابخانه ها بین میزان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود نداردولی همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی کارآفرین و گروهی و میزان اجرای مدیریت دانش وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات و سمت کتابداران و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش رابطه معناداری وجود دارد ولی بین جنسیت و سابقه کار و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش  رابطه معناداری مشاهده نمی شود. تنها بین کارکنان دارای سابقه بالای ۱۵ سال و کمتر از ۵ سال در الگوی فرهنگ سلسله مراتبی می توان تا حدودی تفاوت را مشاهده کرد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه ها

 

نظرات