پرسشنامه رایکان نگرش مدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش مدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی کشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را ۱۹۰ نفر ازمدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه جامع کشور تشکیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : ۱- وضعیت ” نیازسنجی اطلاعات ” در کتابخانه های دانشگاهی کشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد که ۳۴% کتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، که از بین انها ۲۳% مبادرت به تهیه گزارش نهایی از کار خود نموده و و ۷% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. ۲- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع کننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست ۲) عبارتند از : ۱) وجود کتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . ۲) احساس مسولیت حرفه ای کتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی کاربران . ۳) احساس تعهد مدیران در برابر درک مشکلات کاربران .۴) علاقه کتابداران به انجام خدمات کتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . ۵) درک این واقعیت از سوی مدیران کتابخانه که : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی کاربران روزآمد شود . ۳- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست ۲) عبارتند از : ۱) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره کاربران و نیازهای آنان از سوی کتابداران . ۲) ضعف مهارتهای ارتباطی کتابداران با کاربران . ۳) مقاومت سنت گرایانه کتابداران در برابر تغییرات و تحولات . ۴) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همکاری مسولان ۵) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایی ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح “نیازسنجی اطلاعات” ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد که ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس کتابداران و در آخر هم کاربران می باشند. ۴- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرک کتابداری و غیر کتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر “نیازسنجی اطلاعات ” نتایج نشان داد که بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . ۵- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی و غیر پزشکی ، نتایج نشان داد که بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینکه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها که حاکی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی کشور است ، لذا دست اندرکاران کتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتی زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش مدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات

 

نظرات