پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن

چکیده:

مطالعه حاضر با اهداف تعیین میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یک نمونه ۳۱۰۰ نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال کردن یک نمونه بزرگ از نوجوانان ۱۵-۱۸ ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با استفاده از پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن بود. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه شامل ۹۰/۰% بی اشتهای روانی، ۲۳/۳% پراشتهایی روانی و ۶۳/۶% سندرم خفیف اختلال خوردن بود. میزان شیوع پر اشتهای روانی بیشتر از بی اشتهایی روانی و میزان شیوع سندرم خفیف اختلال خوردن بیشتر از سندرم کامل بود. بین بی اشتهایی روانی و پراشتهایی روانی و سندرم خفیف اختلال خوردن و میزان رضایت از بدن ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین بین پراشتهایی روانی و تحصیلات مادر؛ سندرم خفیف اختلال خوردن و شغل پدر ؛ و سندرم خفیف اختلال خوردن و وضعیت شغلی مادر ارتباط معنا داری وجود داشت. با این حال، بین میزان تحصیلات والدین ، وضعیت شغلی والدین، و سایر اختلالات خوردن ارتباط معنادار وجود نداشت. بین ترتیب تولد و اختلالات خوردن نیز ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن

نظرات

دیدگاه کاربران