پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

Attitude to Organizational Change Questionnaire

هر یک از سوالات [عبارات] زیر را با دقت بخوانید و از میان 7 گزینه مربوط به هر سوال، گزینه ای را که به نظر شما بهتررین انتخاب می باشد، با گذاشتن علامت ضربدر مشخص فرمایید. سعی کنید فقط یک گزینه را انتخاب بفرمایید.
1= بسیار مخالفم … 2= نسبتا مخالفم …3= کمی مخالفم  … 4= نظری ندارم … 5= کمی موافقم … 6= نسبتا موافقم … 7= بسیار موافقم
1.     به طور کلی تغییر توانایی مرا برای کنترل آن چه در کار رخ می دهد، می کاهد.
2.     به طور معمول در برابر افکار و اندیشه های جدید، مقاومت می کنم.
3.     تغییر را دوست ندارم.
4.     تغییر موجب ناکامی و عجز من می شود.
5.     بیشتر تغییرهای محیط کار، برایم ازار دهنده است.
6.     به طور معمول ، افکار و اندیشه های جدید را با تردید و دو دلی به کار می گیرم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

نظرات