مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

banner-questionnaire

مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

ch‎aracteristics of Poverty Scale
لطفا در مقیاس زیر بگویید کدام یک از آیتم ها (موارد) از ویژگی های افراد فقیر است.
1. پرکاری
اصلا از خصوصیات افراد فقیر نیست.
خصوصیت افراد فقیر نیست.
نظری ندارم
خصوصیت افراد فقیر است .
خصوصیت بسیار بارز افراد فقیر است.

2. تندرستی
اصلا از خصوصیات افراد فقیر نیست.
خصوصیت افراد فقیر نیست.
نظری ندارم
خصوصیت افراد فقیر است .
خصوصیت بسیار بارز افراد فقیر است.

3. مغرور
اصلا از خصوصیات افراد فقیر نیست.
خصوصیت افراد فقیر نیست.
نظری ندارم
خصوصیت افراد فقیر است .
خصوصیت بسیار بارز افراد فقیر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم 

نظرات