مقیاس همدلی عاطفی

banner-questionnaire

مقیاس همدلی عاطفی
The Empathy Scale

Mehrabian‚ Albert & Epstein‚ Norman
چقدر احساس همدلی می کنید ؟ ۳۳ ماده
جمله های زیر ، احساسات و واکنش های مختلف را در موقعیت های گوناگون نشان می دهند . با استفاده از اعداد زیر میزان توافق خود را با هرجمله مشخص کنید .
۹= کاملا موافق ۸= موافق ۷= تقریبا موافق ۶= اندکی موافق ۵= نه موافق و نه مخالف ۴= اندکی مخالف ۳=تقریبا مخالف ۲= مخالف ۱= کاملا مخالف
۱- وقتی در یک جمع ، غریبه ای را تنها می بینم ، غمگین می شوم .
۲- مردم ، زیادی نسبت به حیوانات دلسوزی و ترحم می کنند .
۳- ابراز علاقه در ملاء عام اغلب مرا ناراحت می کند .
۴- وقتی افراد غصه دار را با حالت اندوهگین می بینم ناراحت می شوم .
۵- وقتی اطرافیانم نگران باشند ، من هم نگران می شوم .
۶- کار کسانی که شدیدا به دنبال خوشبختی هستند ، به نظرم احمقانه می رسد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس همدلی عاطفی 

 

نظرات