مقیاس عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم

banner-questionnaire

عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم

Affection towards the poor
عبارات زیر منعکس کننده برخی عواطف مشترک است که افراد نسبت به فقرا از خود بروز می دهند. لطفا با استفاده از مقیاس زیر نشان دهید که میزان موافقت شما با هریک از جملات چقدر است.
[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من با دیدن فقرا ناراحت می شوم.
2. من فقرا را خیلی دوست ندارم.
3. احساسات من نسبت به فقرا عموما مثبت است.
4. من سعی می کنم از تماس با فقرا اجتناب کنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم 

نظرات