مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

banner-questionnaire

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

آزمون خود-سنجی

سالوی و همکاران (1995)

Trait Meta Scale

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= کاملا مخالف

2= تا حدی مخالف

3= نه مخالف و نه موافق

4= تا حدی موافق

5= کاملا موافق

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

نظرات