مقیاس رابطه ولی – فرزندی مادر

banner-questionnaire

مقیاس رابطه ولی – فرزندی : مادر

مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل

Parent –Child Relationship Survey: Mother (PCRSM)

با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد مادر خودتان پاسخ دهید .

۱)     احساس می کنید وقتی را که با مادرتان صرف می کنید، چقدر است؟

۱=تقریبا هیچ  ، ۷ = خیلی زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۲)     احساس می کنید تا چه حد توانسته اید رابطه پایداری را با مادر خود حفظ کنید ؟

۱= هیچ ، ۷ = خیلی زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۳)     چقدر به مادر خود اعتماد دارید ؟

۱= هیچ ، ۷ = خیلی زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۴)     چقدر اطمینان دارید که اگر صحبت کنید چدرتان شما را مسخره یا مضحکه نمی کند؟

۱=هیچ  ، ۷ = خیلی زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۵)     چقدر اطمینان دارید که اگر مشکلی داشته باشید، مادرتان به شما کمک خواهد کرد ؟

۱=هیچی  ، ۷ = خیلی زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۶)     چقدر به مادرتان احساس نزدیکی می کنید ؟

۱= خیلی دوریم ، ۷ = خیلی نزدیکیم

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رابطه ولی – فرزندی مادر

نظرات