مقیاس رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم

banner-questionnaire

رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم 

Personal Relationship with God
این مقیاس یه شرطی کاربرد دارد که بگویید شما چگونه هر کدام از رفتارهای زیر را به تناوب انجام می دهید. این موضوع بسیار دارای اهمیت است که شما پاسخ خود را بر مبنای این که هر چند وقت یک بار انجام می دهید، پایه ریزی کنید؛ نه این که هر چند وقت فکر کنید که باید این رفتارها را انجام دهید:
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که چقدر یا هر چند بار آن هارا انجام می دهید ، پاسخ دهید . دفعات انجام را با مقیاس زیر مشخص کنید :
همیشه ، مکررا، گهگاه، به ندرت ، خیلی به ندرت ، هرگز ]
1. من در ایمانم با دیگرانی که مسیحی نیستند، سهیم هستم.
2. من بیشتر وقتم را در گروه مسیحیان دیگر صرف می کنم.
3. من دوستان یا آشنایانم را برای دیدن کلیسایم دعوت می کنم.
4. من برای چیزهای خوب در زندگیم، خدا را شکر می کنم.
5. من دعا می خوانم.
6. من در مسائل زندگیم از خدا راهنمایی می خواهم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم 

نظرات