مقیاس تعارض نقش جنسیتی

banner-questionnaire

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

چمی کارپور، پورشهباز، دولتشاهی و مشتاق. ۱۳۸۹

Gender Role Conflict Scale (GRCS)
O’Neil‚ J.M.‚ Helms‚ B.J.‚ Gable‚ R.K.‚ David‚ L.‚ & Wrightsman‚ L.S. (1986)

پیشرفت شغلی، برایم مهم است.

اینکه به کسی بگویم نگرانش هستم، برایم دشوار است.

برایم دشوار است که علاقه ام به یک مرد را به صورت کلامی بیان کنم.

برنامه کاری (یا درسی) سنگینم مرا کلافه کرده است.

به نظر من، پول درآوردن بخشی از موفقیت است.

درک کردن احساسات شدید برایم دشوار است.

صمیمیت و نزدیکی عاطفی با سایر مردان در من تنش ایجاد میکند.

گاهی اوقات ارزش شخصی خودم را براساس موفقیت شغلی یا تحصیلیام ارزیابی می کنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تعارض نقش جنسیتی

 

نظرات