دانلود رایگان پرسش‌نامه‌سنجش‌گرایش‌به‌حجاب‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

 

پرسش‌نامه‌سنجش‌گرایش‌به‌حجاب‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن

پرسشنامه

ردیف عنوان خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
1 به نظرشما عدم استفاده استفاده از حجاب تا چه میزان در جامعه نا امنی روانی ایجاد می کند ؟
3 به نظر شما استفاده از حجاب تا چه میزان در مصونیت زنان تاثیر دارد ؟
4 فرهنگ جامعه تا جه حد در نوع انتخاب پوشش شما تاثیر گذار است ؟
5 تا چه حد از حدود پوشش اسلامی آگاهی دارید ؟
6 تا چه حد درمورد فلسفه حجاب ومعنا ومفهوم آن اطلاع دارید؟
7 تاچه حد شما پوشش قم را الگوی خود قرار می دهید؟
8 ارزش افراد جامعه تا جه حد به استفاده از حجاب بستگی دارد ؟
9 شما تا چه حد علاقه مند به استفاده از حجاب هستید

؟

10 تاچه حد حجاب در جامعه رعایت می شود ؟
11 تا چه حد به ضرورت استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر معتقدید ؟
12 تا چه حد ضرورت استفاده از چادر به عنوان حچاب برتر معتقدید ؟
13 تا چه حد استفاده از چادر می تواند برای شما امنیت ایجاد می کند ؟
14 تا چه حد استفاده از حجاب می تواند در جلو گیری از مفاسد اخلاقی موثر باشد ؟
15 تا چه حد استفاده از حجاب باعث بالا رفتن محبوبیت شما در اجتماع می شود ؟
16 آگاهی از فواید حجاب تا چه حد در استفاده از حجاب موثر است؟
17 تاچه حد شما فیلم سینمایی در کاهش تمایل به استفاده از حجاب موثر است؟
18 در انتخاب پوشش تا چه حددوستان صمیمی الگوی شما هستند ؟
19 حجاب تا چه حد در آرامش روحی و روانی شما تاثیر دارد ؟
20 افراد خانواده شما تا چه حد الگوی پوشش شما هستد ؟
21 به نظر شما استفاده از حجاب تا چه میزان در محدود کردن زنان تاثیر دارد ؟

 

نظرات