دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس پلسخ های نوشخواری

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

مقیاس پلسخ های نوشخواری

افراد مختلف هنگامی که احساس غمگینی یا افسردگی می کنند ممکن است افکار گوناگونی را تجربه کنند ویا کار های مختلفی را انجام دهند . در ادمه لیستی از این احتمالات فهرست شده است . لطفا بر روی مقیاس در جه بندی زیر مشخص کنید، زمانی که احساس غمگینی یا افسردگی دارید این افکار یا اعما را به چه میزان تجربه می کنید . آنچه را و اقعا تجربه می کنید بنویسید نه آچه را که فکر می کنید باید تجربه کنید .

جملات                                                                               هرگز     گاهی او قات    اغلب اوقات    همیشه

1ـ فکر می گنید که جقدر احساس تنهایی می کنید .

2ـ فکر می کند که اگر در همین حالت باقی بمانید ، نمی توانید

وظایف تان را انجام دهید .

3ـ فکر می کنید چقدر احساس خستگی و درد مندی می کنید

4 ـ فکر می کنید که چقدر تمرکز کردن دشوار است

5ـ فکر می کنید : من چکار کرده ام که له این حالت دچار شده ام .

6ـ فگر می کنید که چقدر بی حوصله و بی انگیز ه اید .

7ـ با برسی واقیع اخیر سعی می کنید بفهمید که جرا افسرده شده اید .

8ـ فکر می کنید: چرا به همه چیز بی تفائت شده ام .

9ـ فکر می کنید : چرا دیگر نمی توان ادامه  بدهم.

10ـ فکر می کنید: چرا اغلب این گونه به مسائل واکنش نشان می دهم .

11ـ با خوت خلوت می کنید تا برای این احسا سات خود جوابی پیدا کنید.

12ـ افگارتان را یاداشت و آنها را برسی کنید .

13ـ به اوضاع اخیر فکر می کنید و آرزو می کنید که ای کاهش  اوضاع بهتر از این بود .

14ـ فکر می کنید : اگر نتوانید جلوی ای احساسات  تان را بگیرید ، قادر نخواهید بود تمرکز داشته باشید .

15ـ به این فکر می کنید : که چرا مشکلاتی دارم که دیگران ندارند ؟

16ـ فگر می کنید : چرا نمی توانم بهتر از عهده ادره کردن امور بر آیم .

17ـ فکر می کنید که چقدر غمگین هستید .

18ـ به همه نکات ضعف ، شکست ها ، کاستی ها و اشتباهات خود فکر می کنید .

19 ـ فگر می کنید چرا آنقدر سر حال نیستید که بتوانید کاری انجام بدهید .

20ـ سعی می کنید شخصیت خود را برسی کنید تا بفهمید چرا افسرده اید .

21ـ تنهایی به جایی می روید  که بتوانید درباره احساسا ت تان فکر کنید .

22ـ فکر می کنید که چرا ایندقدر از دست خودتان عصبانی هستید .

 

نظرات