دانلود رایگان پرسشنامه خلق وخوی(اجتماعی)

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

پرسشنامه

پرسشنامه خلق و خوی (اجتماعی )

به هر عبارت امتیاز­ی از 1 تا 5 تعلق می گیرد ، 1 برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست  و5 برای عبارتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است.

 1. من دوست دارم با مردم باشم . 12345
 2. معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم . 12345
 3. من به راحتی می ترسم .                                                   12345
 4. من غالبا اندوهگین می شوم . 12345
 5. وقتی که من ناراحت هسنم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند .                  12345
 6. من قدری تنها هستم . 12345
 7. من دوست دارم همیشه مشغول باشم . 12345
 8. من به عنوان فردی خون گرم شناخته شده ام . 12345
 9. من اغلب احساس نا امیدی می کنم . 12345
 10. زندگی من سریع می گذرد . 12345
 11. رویداد های هر روز ، مرا به زحمت می اندازد و ناراحت می کند . 12345
 12. من اغلب احساس عدم امنیت می کنم .                                                 12345
 13. چیز های زیادی وجود دارد که من را آزار می دهد .                                                         12345
 14. وقتی می ترسم ، وحشت می کنم .                 12345
 15. من ترجیح می دهم با دیگران کار کنم تا این که تنها باشم . 12345
 16. من از لحاظ هیجانی زود نارحت می شوم . 12345
 17. من اغلب احساس می کنم از انرژی زیاد منفجر می شوم .                                                   12345
 18. خیلی طول می کشد تا من عصبانی شوم . 12345
 19. من نسبت به همسا لانم کمتر می ترسم .                                                                        12345
 20. من فهمیدم که دیگرا ن بیش تر ار هر چیز دیگر ی تحریک کننده هستند .                                 12345

برانیگان، گری جی . آزمون روانشناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل { } توصیه سایت است . تست دارای میانگین و انحراف معیار برای 5 خرده مقیاس است ، که مربوط به ایران نیست .

 

نظرات