دانلود رایگان پرسشنامه خلق وخوی(اجتماعی)

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

پرسشنامه

پرسشنامه خلق و خوی (اجتماعی )

به هر عبارت امتیاز­ی از ۱ تا ۵ تعلق می گیرد ، ۱ برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست  و۵ برای عبارتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است.

 1. من دوست دارم با مردم باشم . ۱۲۳۴۵
 2. معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم . ۱۲۳۴۵
 3. من به راحتی می ترسم .                                                   ۱۲۳۴۵
 4. من غالبا اندوهگین می شوم . ۱۲۳۴۵
 5. وقتی که من ناراحت هسنم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند .                  ۱۲۳۴۵
 6. من قدری تنها هستم . ۱۲۳۴۵
 7. من دوست دارم همیشه مشغول باشم . ۱۲۳۴۵
 8. من به عنوان فردی خون گرم شناخته شده ام . ۱۲۳۴۵
 9. من اغلب احساس نا امیدی می کنم . ۱۲۳۴۵
 10. زندگی من سریع می گذرد . ۱۲۳۴۵
 11. رویداد های هر روز ، مرا به زحمت می اندازد و ناراحت می کند . ۱۲۳۴۵
 12. من اغلب احساس عدم امنیت می کنم .                                                 ۱۲۳۴۵
 13. چیز های زیادی وجود دارد که من را آزار می دهد .                                                         ۱۲۳۴۵
 14. وقتی می ترسم ، وحشت می کنم .                 ۱۲۳۴۵
 15. من ترجیح می دهم با دیگران کار کنم تا این که تنها باشم . ۱۲۳۴۵
 16. من از لحاظ هیجانی زود نارحت می شوم . ۱۲۳۴۵
 17. من اغلب احساس می کنم از انرژی زیاد منفجر می شوم .                                                   ۱۲۳۴۵
 18. خیلی طول می کشد تا من عصبانی شوم . ۱۲۳۴۵
 19. من نسبت به همسا لانم کمتر می ترسم .                                                                        ۱۲۳۴۵
 20. من فهمیدم که دیگرا ن بیش تر ار هر چیز دیگر ی تحریک کننده هستند .                                 ۱۲۳۴۵

برانیگان، گری جی . آزمون روانشناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل { } توصیه سایت است . تست دارای میانگین و انحراف معیار برای ۵ خرده مقیاس است ، که مربوط به ایران نیست .

 

نظرات