دانلود رایگان پرسشنامه اظطراب

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

نام و نام خانوادکی :           پرسشنامه

سن :                     تحصیلات :                             وضعیت تاهل :

در زیز لیستی از علا ئم رایج اظطراب ذگر شده است . لطفا هر کدام رابه دقت مطا لعه نموده و نشان دهید که تا چه اندازه هر کدام از این علائم شما را در طول هفته گذشته تا به امروز اذیت کرده است وآن را با علانت (*) مسخص نما ئید .

اصلا         به طور خفیف            به طور متوسط          به طورشدید

(  خیلی زیاد اذیتم        (گاهی اوقاتناخوشایند  (خیلی زیاداذیتم

نمی کند .)            است)                     می کند )

 1. احساس کرخنی یا مورمور شدن
 2. احساسداغی وگر گرفتن
 3. شلی وسستی درر پا ها
 4. ناتوانی برای آرام بودن
 5. ترس از وقوع حادثه­ی بد و ناگوار
 6. سرگیجه یا احساس سبکی در سر
 7. تبش قلب یا یا احساس آسوب در دل
 8. لرزان ومتزلزل بودن
 9. وحشت زده بودن
 10. عصبی بودن
 11. احساس خفتگی کردن
 12. لرزش دست ها
 13. مردد ودو دل بودن
 14. ترس از دست دادن کنترل
 15. دشواری در نفس کشیدن
 16. ترس از مردن
 17. احساس نارحتی در شکم یا سوهاضمه
 18. غش کردن یا از حال رفتن
 19. نگران بودن
 20. بر افروختگی صورت
 21. عرق کرئن

نظرات