دانلود رایگان پرسشنامه آموزش سلطه گری

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

آموزش گرایش سلطه گری

پرسشنامه

برگردید به وقایعی که طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده بیاند­یشید. پصس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید ،به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید . در مورد از هر کدام از آن ها بنویسید که آیا رفتار توصیف شده ههمان کاری است که شما در طی ماه گذشته اجام داده اید یا خیر. اگرپاسخ آری است آن گاه مشخص کنید  که آیا شما آن رفتار را در طی آن مدت   بندرت   گهگاه   اغلب   انجام داده اید .

  1. مسولیت سازمان بندی یک طرح رابرعهده داشتم .
  2. در یک جلسه زیاد صحبت کردم .
  3. تصمیماتی گرفتم بی آن که با سا یر افراد ی که در آن تصمیمات دخیل بودند مشورتکنم .
  4. در مورد کاری ، به رغم فشار گروهی زیادی که انجام شد ، از مصالح امتناع کردم . برای این که منظورم را عملی کنم
  5. برای این که منظورم را عملی کنم سر یک نفر داد کشیدم
  6. بهیک نفر با صدای بلند و خشن حرفی زدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات