دانلود رایگان پرسشنامه آزمون ترس

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

آزمون ترسپرسشنامه

برای هر عبارت دور عددی که شدد ترس شما نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید و از مقیاس زسر استفاده کنید .

۱             ۲              ۳            ۴         ۵            ۶              ۷

وحشت    خیلی زیاد     زیاد     کم وبیش    کم      خیلی کم       هیچ

 1. شی تیره                   ۷۶۵۴۳۲۱
 2. مسافرت با ماشین ۷۶۵۴۳۲۱
 3. بدن مرده ۷۶۵۴۳۲۱
 4. خفه کردن ۷۶۵۴۳۲۱
 5. مردودی در امتحان ۷۶۵۴۳۲۱
 6. ابله به نظر رسیدن ۷۶۵۴۳۲۱
 7. مسافرت با هواپیما ۷۶۵۴۳۲۱
 8. کرم ها ۷۶۵۴۳۲۱
 9. مشاجره با والدین ۷۶۵۴۳۲۱
 10. موش هایی صحرایی ۷۶۵۴۳۲۱
 11. زندگی پس از مرک ۷۶۵۴۳۲۱
 12. تزریق زیر جلدی ۷۶۵۴۳۲۱
 13. نورد نکوهش وانتقاد قرار گرفتن ۷۶۵۴۳۲۱
 14. ملاقت شخصی برای اولین بار ۷۶۵۴۳۲۱
 15. ترن هوایی (در شهر بازی) ۷۶۵۴۳۲۱
 16. تنها بودن ۷۶۵۴۳۲۱
 17. اشتباه کردن ۷۶۵۴۳۲۱
 18. ایجاد سو تفاهم ۷۶۵۴۳۲۱
 19. مرگ ۷۶۵۴۳۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات