دانلود رایگان پرسشنامه آزمون ترس

تاریخ انتشار : 12 نوامبر 2015

آزمون ترسپرسشنامه

برای هر عبارت دور عددی که شدد ترس شما نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید و از مقیاس زسر استفاده کنید .

1             2              3            4         5            6              7

وحشت    خیلی زیاد     زیاد     کم وبیش    کم      خیلی کم       هیچ

 1. شی تیره                   7654321
 2. مسافرت با ماشین 7654321
 3. بدن مرده 7654321
 4. خفه کردن 7654321
 5. مردودی در امتحان 7654321
 6. ابله به نظر رسیدن 7654321
 7. مسافرت با هواپیما 7654321
 8. کرم ها 7654321
 9. مشاجره با والدین 7654321
 10. موش هایی صحرایی 7654321
 11. زندگی پس از مرک 7654321
 12. تزریق زیر جلدی 7654321
 13. نورد نکوهش وانتقاد قرار گرفتن 7654321
 14. ملاقت شخصی برای اولین بار 7654321
 15. ترن هوایی (در شهر بازی) 7654321
 16. تنها بودن 7654321
 17. اشتباه کردن 7654321
 18. ایجاد سو تفاهم 7654321
 19. مرگ 7654321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات