پرسشنامه رایگان گرایش های غالب ارزشی مدیران

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه گرایش های غالب ارزشی مدیران

چکیده:

تحقیق حاضر که به بررسی گرایشهای ارزشی ششگانه نظری،اقتصادی، هنری، اجتماعی، سیاسی و مذهبی و رابطه آنها با مدل تصمیم گیری مدیران پرداخته با هدف شناخت ارزشیابی که با الگوهای مشورتی و مشارکتی تصمیم گیری و ارزشیابی که با الگوی آمرانه تصمیم گیری رابطه معنا داری دارند و همچنین افزایش میزان مشارکت متخصصان امر و معلمان و افراد ذینفع در اخذ تصمیمات و بهره گیری بیشتر از سبکهای مشورتی و مخصوصا مشارکتی و ارائه پیشنهادات به مسؤولان نظام آموزشی کشور بر اساس یافته های حاصل از تحقیق تدوین شده است.

برای دستیابی به هدف فوق بعد ازمقدمات و بررسی مساله و مطالعه لازم در این زمینه فرضیه لازم تدوین شده، جامعه آماری شامل مدیران و معلمان مدارس دولتی پسرانه ابتدائی ناحیه 3 آموزش و پرورش بوده که پس از مطالعه مقدماتی نمونه 141 نفر به دست آمده است که با توجه به حجم محدود مدیران در اجرای پرسشنامه سنجش ارزشیابی غالب از روش سرشماری برای مدیران و از روش تصادفی ساده برای انتخاب نمونه معلمان استفاده گردیده. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه از 2 نوع پرسشنامه استفاده شده است:

1- پرسشنامه سنجش ارزشهای آلپورت که شامل 45 سوال بسته می باشد و 6 نوع ارزش (نظری، اقتصادی، هنری، سیاسی، اجتماعی، مذهبی) را می سنجد.

2- پرسشنامه محقق ساخته که دارای 26 سؤال بسته است که با مقیاس 5 درجه ای لیکرت درجه بندی شده و 3 نوع مدل تصمیم گیری آمرانه( مستبدانه) مشورتی و مشارکتی را می سنجد.

برای آزمون فرضیه از آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج داده ها مبین این است که بین گرایشهای ارزشی مدیران و مدل تصمیم گیری آنها رابطه معناداری وجود دارد. که برخی مستقیم و برخی معکوس هستند. بدین صورت که :

– بین ارزش نظری و مدل تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد.

– بین ارزش اقتصادی و مدل تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد.

– بین ارزش هنری و مدل تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد.

– بین ارزش اجتماعی و مدل تصمیم گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین ارزش اجتماعی و مدل تصمیم گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد.

– بین ارزش سیاسی و مدل تصمیم گیری آمرانه رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین ارزش مذهبی و مدل تصمیم گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین مدل تصمیم گیری آمرانه و مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین مدل تصمیم گیری مشورتی و مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه گرایش های غالب ارزشی مدیران