پرسشنامه رایگان گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

محمد باقر كجباف، ایلناز سجادیان، ابوالقاسم نوری. 1389

Prosocial Tendencies Measure Revised (PTM-R)
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002).

1-     وقتی مردم به من نگاه می كنند بهتر می توانم به آنها كمك كنم.

2-      وقتی به كسی كه خیلی ناراحت است، آرامش می دهم احساس خوبی به من دست می دهد.

3-     هنگامی كه مردم دور و بر من هستند برای من كمك به آنهایی كه نیازمندتر هستند راحت تر است.

4-     فكر می كنم یكی از بهترین چیزها راجع به كمك كردن به دیگران این است كه آدم خوبی به نظر برسم.

5-     من از كمك كردن به مردم در مقابل دیگر ان شانه خالی می كنم.

6-     تمایل دارم به مردمی كه در یك بحران یا نیاز واقعی هستند كمك كنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده