پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی کاری

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

چکیده : نیروی انسانی یکی از با ارزشترین و در عین حال حساس ترین منابع یک سازمان می باشد. افزایش بازدهی و توانایی های فردی کارکنان و ایجاد شرایط مناسب کاری برای هر فرد از اهداف عمده مدیریت منابع انسانی است. «تحقیقات زیادی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اصلاح و بهبود عملکرد کارکنان صورت گرفته است که در این میان نظریه کیفیت زندگی کاری که خود برآیندی از اثرات تعاملی ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری، مدیریتی و فیزیکی سازمان به شمار می آید به عنوان یک متغیر پیچیده مؤثر بر عملکرد کارکنان مطرح شده است.» در این تحقیق کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای برگرفته از مدل والتون استفاده شده است. بدین منظور بعد از جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات نظری و پژوهشی مرتبط، پرسشنامه تدوین گردید. نمونه های پژوهشی شامل ۲۱۲ نفر از کارکنان ستادی شرکت سهامی بیمه در مجتمع های بیمه ایران در تهران می باشند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در کلیه آزمون های آماری حداکثر مقدار آلفا ۵ درصد (حداقل سطح اطمینان ۹۵ درصد) در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین شاخص کیفیت زندگی کاری در شرکت سهامی بیمه ایران ۵/۵۴ درصد بوده است. از میان مؤلفههای ۱۲ گانه کیفیت زندگی کاری مؤلفه ماهیت شغل بالاترین امتیاز ۶۱/۸ و مؤلفه مدیریت مشارکتی کمترین امتیاز ۵۸/۴ را دارد. از نظر عوامل انگیزشی و بهداشت (نظریه هرزبرگ) نیز یافته های پژوهش نشان می دهد که امتیاز عوامل انگیزشی و امتیاز عوامل بهداشت از دیدگاه کارکنان برابر است. یافته ها همچنین نشان می دهد در مورد شاخص کیفیت زندگی کاری و عوامل انگیزشی بین گروه های مختلف این شرکت امتیاز مدیران از سرپرستان و کارمندان، امتیاز مردان از زنان و امتیاز کارکنان رسمی از کارکنان شرکتی بیشتر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری