پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی کاری

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

چکیده : نيروي انساني يکي از با ارزشترين و در عين حال حساس ترين منابع يك سازمان مي باشد. افزايش بازدهي و توانايي هاي فردي کارکنان و ايجاد شرايط مناسب کاري براي هر فرد از اهداف عمده مديريت منابع انساني است. «تحقيقات زيادي به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر اصلاح و بهبود عملکرد کارکنان صورت گرفته است که در اين ميان نظريه کيفيت زندگي کاري که خود برآيندي از اثرات تعاملي ابعاد رواني، اجتماعي، فرهنگي، ساختاري، مديريتي و فيزيکي سازمان به شمار مي آيد به عنوان يك متغير پيچيده مؤثر بر عملکرد کارکنان مطرح شده است.» در اين تحقيق کيفيت زندگي کاري کارکنان شرکت سهامي بيمه ايران مورد مطالعه قرار گرفته است و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي برگرفته از مدل والتون استفاده شده است. بدين منظور بعد از جمع آوري، طبقه بندي و تحليل اطلاعات نظري و پژوهشي مرتبط، پرسشنامه تدوين گرديد. نمونه هاي پژوهشي شامل 212 نفر از کارکنان ستادي شرکت سهامي بيمه در مجتمع هاي بيمه ايران در تهران مي باشند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي در محيط نرم افزاري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در کليه آزمون هاي آماري حداکثر مقدار آلفا 5 درصد (حداقل سطح اطمينان 95 درصد) در نظر گرفته شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ميانگين شاخص کيفيت زندگي کاري در شرکت سهامي بيمه ايران 5/54 درصد بوده است. از ميان مؤلفههاي 12 گانه کيفيت زندگي کاري مؤلفه ماهيت شغل بالاترين امتياز 61/8 و مؤلفه مديريت مشارکتي کمترين امتياز 58/4 را دارد. از نظر عوامل انگيزشي و بهداشت (نظريه هرزبرگ) نيز يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که امتياز عوامل انگيزشي و امتياز عوامل بهداشت از ديدگاه کارکنان برابر است. يافته ها همچنين نشان مي دهد در مورد شاخص کيفيت زندگي کاري و عوامل انگيزشي بين گروه هاي مختلف اين شرکت امتياز مديران از سرپرستان و کارمندان، امتياز مردان از زنان و امتياز کارکنان رسمي از کارکنان شرکتي بيشتر بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری