پرسشنامه رایگان کیفیت خواب پیترزبورگ

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بی خوابی بر خواب و کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش شبه آزمایشی، 20 نفر از زنان سالمند شهر مشهد با میانگین سنی 64 سال مبتلا به اختلال بی خوابی بود که از طریق مصاحبه و ارزیابی به وسیله ی شاخص شدت بی خوابی انتخاب شدند. آزمودنی ها به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. تعداد اعضای گروه آزمایش 9 نفر وگروه کنترل 10 نفر بودند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ وکیفیت زندگی سالمندان لیپاد را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایش تحت گروه درمانی شناختی رفتاری بی خوابی قرار گرفتند. یافته‌های به‌دست‌آمده از مقایسه‌ی تفاضل میانگین نمرات دو گروه نشان داد، شدت بی‌خوابی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی و کفایت خواب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافت، درحالی‌که تغییر معناداری در رابطه با عملکرد ذهنی مشاهده نشد. بنابراین نتایج نشان می دهد که درمان شناختی رفتاری بی خوابی می تواند باعث بهبود خواب و کیفیت زندگی سالمندان گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ