پرسشنامه رایگان کمال گرایی

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کمال گرایی

چکیده

مطالعات و تجارب باليني نشان داده اند كه در جامعه معاصر، زوج ها مشكلات شديد و فراگيري را هنگام برقراري و حفظ روابط صميمانه و ارضاء انتظارها و نيازهاي يكديگر تجربه مي كنند. شناخت صمیمیت به معناي آگاهی از تنوع در ساختارهاي خانوادگی است، به همين دليل درمانگران خانواده سعی می کنند تا با در نظر گرفتن فرد در متن روابط صمیمانه‌اي که در خانواده دارد، مشکلات او را حل نمایند و موقعیتی ایجاد کنند که زوج ها، صمیمیت خود را در جو درمانی افزایش دهند. در این پژوهش به مقايسه اثربخشی آموزش گروهي درمان ساختاري با درمان هيجان مدار بر كمال گرايي و سبك هاي دفاعي زنان متاهل داراي ترس از صميميت پرداخته شد. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و 21 زن متاهل در این مطالعه شرکت کردند و به صورت تصادفی در سه گروه هیجان مدار، ساختاری و کنترل گماشته شدند. سه مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و ثلن، کمال گرایی هویت و فلت و سبک های دفاعی اندروز در دو مقطع پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. افراد گروه هیجان مدار و گروه ساختاری در نه جلسه­ نود دقیقه­ای شرکت کردند و گروه دیگر (کنترل) هیچ درمانی را دریافت نکردند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار بین هر دو روش هیجان مدار و ساختاری در بهبود کمال گرایی و سبک های دفاعی زنان متاهل دارای ترس از صمیمیت در مقایسه با گروه کنترل بود، اما بین این دو روش درمانی تفاوت معناداری یافت نشد. در زمینه ترس از صمیمیت نیز آموزش درمان هیجان مدار نسبت به آموزش درمان ساختاری اثرگذاری بیشتری داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت، با کار کردن بر روی کمال گرایی و سبک های دفاعی می توان ترس از صمیمیت را کاهش داد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کمال گرایی

پرسشنامه رایگان کمال گرایی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کمال گرایی

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين كمال گرايي و عزت نفس روزينبرگ با سلامت روان شناختي (بهزيستي ) طراحی شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کمال گرایی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج