پرسشنامه رایگان میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

چکیده : آموزش محيط زيست را مي توان از پايه به طور آموزش رسمي آغاز نمود و تغييراتي را در دانش، نگرش، و مهارت هاي دانش آموزان در رابطه با محيط ايجاد نمود و ميزان و آگاهي و اطلاعات زيست محيطي دانش آموزان را افزايش داد تا بتوانند به طور کاربردي در محيط پيرامون خود به حفاظت از محيط زيست پرداخته و از منابع به طور صحيح استفاده نمود و هم آنها را چون هديه اي گرانقدر به نسل هاي آينده تقديم نمايد. مراد از آموزش محيط زيست افزودن بر توان آدمي براي محفوظ نگهداشتن و بهبود بخشيدن به وضع محيطي است که در آن به سر مي برد. در اين تحقيق، پژوهشگر مفاهيم محيط زيست را از طريق تحليل محتواي کتاب علوم تجربي سال هاي اول، دوم و سوم دوره راهنمايي تحصيلي بررسي مي کند. جامعه آماري کليه دبيران درس علوم تجربي دوره راهنمايي تحصيلي شهر تهران و کتاب هاي درسي علوم تجربي مي باشد. جامعه دبيران از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه اي است که توسط محقق تنظيم و روايي و پايايي آن آزمون گرديد. پرسش نامه موردنظر متشکل از 40 مفهوم زيست محيطي بوده که در مقياس پنج درجه اي، اصلاً بسيار کم، متوسط، زياد و بسيار زياد است که آزمودني ها ميزان پرداختن به آن مفهوم را در کتاب هاي درسي مشخص مي کنند. بنابراين مقياس اندازه گيري براي هريك از مفاهيم رتبه اي است و به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده و پاسخ به سوالات تحقيق، آزمون بي پارامتري خي دو، تك نمونه (آزمون احتمال نسبت) را به کار برده ايم. برخي از مفاهيم زيست محيطي در کتاب علوم سال اول، برخي ديگر در کتاب علوم سال دوم و برخي هم در کتاب علوم سال سوم مطرح شده اند. يکسري از مفاهيم به صورت مشترك در کتاب علوم پايه هاي اول تا سوم منعکس شده و مفاهيمي هم بود که در هيچ پايه اي منظور نشده اند. در پايه اول ميان مفاهيم زير و انعکاس آنها در کتاب درسي علوم تجربي رابطه معني داري وجود دارد: مفاهيم؛ اهميت آب و دسته بندي آن، اهميت آب شيرين، کارکردهاي آب شيرين، راه هاي صرفه جويي در مصرف آب شيرين، منابع آلوده کننده درياها و اقيانوس ها، مفهوم چرخه آبف ارتباط بالارفتن دماي کره زمين و ذوب شدن يخ هاي قطبي، بالاآمدن سطح درياها و تخريب نواحي ساحلي، منابع آلودگي هوا، نقش گياهان در پاکيزگي هوا يا عوارض ناشي از تخريب لايه ازن، کارکردهاي گياهان در خاک، بهينه سازي مصرف انرژي، آلودگي محيط زيست ناشي از دفع تا صحيح انواع زباله، ارتباط جمعيت و ميزان آلودگي محيط زيست و تعريف منابع طبيعي. در پايه دوم ميان مفاهيم زير و انعکاس آنها در کتاب درسي علوم تجربي رابطه معني داري وجود دارد. مفاهيم؛ منابع آلودگي هوا، بيماري هاي ناشي از تنفس هواي آلوده، منابع آلودگي هوا، کارکردهاي گياهان در خاک، عوامل تخريب در جنگل، صرفه جويي در استفاده از وسايل گرم کننده و خنك کننده، بهينه سازي مصرف انرژي، و تعريف منابع طبيعي. در پايه سوم ميان مفاهيم زير و انعکاس آنها در کتاب درسي علوم تجربي رابطه معني داري وجود دارد. مفاهيم؛ منابع آلودگي در آبهاي شيرين، منابع آلوده کننده درياها و اقيانوس ها، ارتباط بالارفتن دماي کره زمين و ذوب شدن يخ هاي قطبي، منابع آلودگي هوا راه هاي پيشگيري از آلودگي هوا، نقش گياهان در پاکيزگي هوا، عوارض ناشي از مصرف سموم دفع آفات، عوارض ناشي از تخريب لايه ازن، کارکردهاي گياهان در خاک، عوامل تخريب در جنگل ها، مشکلات ناشي از دفع تا صحيح زباله هاي هسته اي، بهينه سازي مصرف انرژي، الودگي محيط زيست ناشي از دفع ناصحيح انواع زباله ها، فوايد بازيافت زباله ها، ارتباط جمعيت و ميزان آلودگي محيط زيست الگوي مصرف و ميزان آلودگي، اهميت و ارزش هاي حيات وحش و تعريف منابع طبيعي. طبق نظر دبيران مفاهيم مربوطه به مقوله آب در پايه اول و به صورت پراکنده در پايه هاي دوم و سوم اشاره شده اند. در مفاهيم مربوط به مقوله هوا، مفهوم منابع آلودگي هوا مطابق نظر دبيران در هر سه پايه مطرح شده اند، ولي از آنجايي که مفهوم يادشده بسيار مهم است، اشاره آن در هر سه پايه قابل توجيه مي باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی