پرسشنامه رایگان کاهش افسردگی، اضطراب، استرس

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کاهش افسردگی، اضطراب، استرس

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی مبتنی  بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زنان خانه‌دار انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه: نمونه شامل 30 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به مرکز خانه کارگرشهر مشهد که جهت مشاوره مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و، در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، 15 نفر در گروه آزمایش آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و 15 نفر درگروه گواه قرار گرفتند. اعضای گروه تعداد 8 جلسه ی تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. ابزار: قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه‌های DASS و کیفیت زندگی توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که در پس آزمون، نمرات افسردگی، اضطراب، استرس در آزمودنی‌های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری داشته است و در پس آزمون، نمرات کیفیت زندگی در آزمودنی‌های گروه گواه افزایش معناداری داشته است.

 

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان خانه دار مؤثر است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کاهش افسردگی، اضطراب، استرس