پرسشنامه رایگان کانرز والدین

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کانرز والدین

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی پروتکل مشخصی‌ از تمرین نوروفیدبک به همراه دارو درمانی (کاهش تدریجی‌ دارو تحت نظر پزشک فوق تخصص اعصاب کودکان) بر ویژگی‌‌های عصب روان شناختی‌ کودکان مبتلا به ADHD می‌باشد. روش: در چارچوب یک طرح شبه آزمایشی‌ پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، از بین کودکان با دامنه سنی‌ ۶ تا ۱۲ سال که به علت اختلال ADHD به داروی ریتالین وابسته بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۴ نفر انتخاب و به طور تصادفی در ۲ گروه ۷ نفره، گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون‌های کامپیوتری CPT، هوش وکسلر کودکان (WISC-R)، پرسشنامه شرح حال بالینی کودک CSI4 و آزمون کانرز والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در یک دوره ۲۰ جلسه‌ای، در هر هفته، ۳ جلسه و با پروتکل مشخص تمرین فردی نوروفیدبک همراه با کاهش تدریجی‌ دارو را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل کووارینس یک راهه آنکووا و چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: پس از تمرین، میانگین نمره‌ها در پرسشنامه CSI4 در مورد مشکلات فزون کنشی/ تکانشگری، عدم تمرکز و اختلالات عاطفی‌- رفتاری به طور معنا دار کاهش یافته است. در پرسشنامه کانرز والدین نیز مشکلات یادگیری، تکانش گری، اضطراب، فزون کنشی کاهش یافته است (گرچه معنادار نشده است). در آزمونCPT نیز میانگین خطای ارائه پاسخ و زمان واکنش کاهش و پاسخ صحیح افزایش یافته است (گرچه معنادار نشده است). نتیجه گیری: پس از تمرین نوروفیدبک کودکان ADHD گروه آزمایش در کنش‌های عصب روانشناختی‌ نسبت به گروه کنترل شرایط بهتری را نشان مي‌دهند و این تاکیدی بر این نکته می‌باشد که تمرین نوروفیدبک با پروتکل مشخص همزمان با کاهش تدریجی‌ دارو، ضمن اینکه وابستگی این کودکان به دارو را کاهش مي‌دهد، ویژگی‌‌های عصب روان‌شناختی آنها را توسعه‌ می‌بخشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کانرز والدین

پرسشنامه رایگان کانرز والدین

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کانرز والدین

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تئوری ذهن شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه/  بیش فعالی (ADHD) با کودکان عادی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، تمام مدارس دختر و پسر ناحیه 6 شهر مشهد می باشد و نمونه در نظر گرفته شده 379 کودک می باشد که از این تعداد 340 نفر از کودکان همکاری کردند. از این تعداد 98 نفر به عنوان کودکان دارای نشانگان ADHD شناسایی شدند. سپس این کودکان با کودکان عادی از نظر تئوری ذهن شناختی و عاطفی و کودکان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه / بیش فعالی در این زمینه با هم مقایسه شدند. برای تشخیص کودکان دارای نشانگان از پرسشنامه کانرز والدین و برای بررسی وضعیت تئوری ذهن آنها از تکالیف TOM استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردیده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Tمستقل برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد که در آن این فرضیه بررسی شده است که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، نسبت به کودکان عادی، در زمینه رشد تئوری ذهن شناختی و عاطفی پایین تر است. به نظر می رسد اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با داشتن نابهنجاری هایی در ساختار و عملکرد لوب فرونتال که اختلال در بازداری را در بردارد، در روابط بین فردی بی کفایتی شدید اجتماعی از خود نشان می دهد. در واقع ناتوانی در شناخت اجتماعی که زیربنای نظریه ذهن را تشکیل می دهد در این کودکان دچار نقص عملکرد می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی در تئوری ذهن شناختی و عاطفی نسبت به کودکان عادی پایین تر است. همچنین بین عملکرد دختر و پسر دارای نشانگان ADHD تفاوت معناداری دیده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کانرز والدین

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج