پرسشنامه رایگان خود ارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز

تاریخ انتشار : 6 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خود ارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری تحولی مديران در پیش­بینی کارآفرینی اجتماعی كاركنان و همچنین تطبيق و مقایسه دانشگاه­های دولتی با دانشگاه­هاي غيردولتی شهر مشهد از این حیث بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی (رگرسیون) بود. این تحقیق دارای دو جامعه آماری بود که جامعه­های آماری آن شامل کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه­های دولتی و دانشگاه­های غیردولتی شهر مشهد بود که در سال تحصیلی 1389-1390 دارای حداقل 3 سال سابقه کاری و 6 ماه سابقه کار با مدیر مافوق خود بودند. نمونه تحقیق شامل دانشگاه فردوسی به عنوان یک سازمان جامع از میان جامعه دانشگاه­های دولتی و دو دانشگاه خیام و سجاد از میان جامعه دانشگاه­های غیردولتی بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی­های مورد مطالعه نیز در دانشگاه­ دولتی فردوسی به روش تصادفی ساده و در دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد به روش سرشماری  براساس داده­های دفتر آمار و اطلاعات هر دانشگاه انتخاب شدند. در نهایت تعداد آزمودنی­های نمونه دانشگاه­های دولتی (فردوسی) برابر با 145 نفر، و تعداد آزمودنی­های نمونه دانشگاه­های غیردولتی 44 نفر (25 نفر در دانشگاه غیردولتی خیام و 19 نفر در دانشگاه غیردولتی سجاد) بودند. ابزار مورد استفاده پژوهش دو پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی اجتماعی براساس نظریه دیز (1998) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی به ترتیب 98/0 و 94/0 به دست آمد و روایی تحلیل عاملی هر دو پرسشنامه به تأیید رسید. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های مقایسه میانگین با ارزش ثابت، رگرسیون ساده، و آزمون مقایسه میانگین برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: 1) ميزان انطباق رفتاری مديران با سبک رهبری تحولی و همچنين ميزان کارآفريني اجتماعي کارکنان در دانشگاه فردوسي و دانشگاه­های غیردولتی خيام و سجاد بالاتر از حد متوسط بود. 2) بین سبک رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشت و سبک رهبری تحولی مديران قابلیت پیش­بینی­ کارآفرینی اجتماعی کارکنان را در دانشگاه فردوسي و دانشگاه­های غیردولتی خيام و سجاد داشت. 3) بين ميزان کارآفريني اجتماعي دو گروه دانشگاه دولتي (فردوسی) و غيردولتي (خیام و سجاد) تفاوت معني­داري مشاهده نشد. 4) تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي جنسيت و سن کارکنان روي ميزان انطباق رفتاري مديران با سبک رهبري تحولي و همچنین تأثیر رشته تحصيلي کارکنان روی ميزان کارآفريني اجتماعي کارکنان در هر دو گروه دانشگاه­ها معني­دار نشد. 5) اما دو متغییر جنسيت و سن کارکنان روي ميزان کارآفريني اجتماعي آنان در دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد تأثیرگذار بود. در حالی که تأثیرگذاری این دو متغییر روي کارآفريني اجتماعي کارکنان دانشگاه­ فردوسی مشاهده نشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خود ارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز