پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان

چکیده : طلاق به عنوان پديده اي كه به گست خانواده مي انجامد بر جنبه هاي مختلف زندگي كودكان و نوجوانان تاثير ميگذارد. در پژوهش ها از زواياي مختلف به تاثيرات طلاق بر كودكان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقيق كنوني به بررسي سلامت روان و عزت نفس كودكان خانواده هاي عادي، كودكان تحت حضانت پدر و كودكان تحت حضانت مادر پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان اسلام شهر ميباشد كه در سال تحصيلي 83-82 مشغول به تحصيل ميباشند. از اين جامعه نمونه اي به حجم 90 نفر در سه گروه 30 نفري انتخاب گرديد .پسران تحت حضانت پدر،‌پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي كه با رعايت همتاسازي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه سلامت عمومي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده هاي عادي بالاتر از پسران خانواده هاي طلاق است. بين عزت نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معني داري مشاهده نشد ولي پسران تحت حضانت مادر علاوه بر اين كه سلامت روان كلي آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود در دو خرده مقياس نشانه هاي جسماني و اضطراب و بي خوابي نيز نسبت به كودكان تحت حضانت پدر نمرات بالاتري گرفتند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان