پرسشنامه رایگان پرخاشگری

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه پرخاشگری


آرنولد اچ. باس، و مارک پری
Aggression Questionnaire (AQ)
سنجش چهار جنبه از پرخاشگری
مشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت شما است. برای این منظور از اعداد زیر استفاده کنید و مرتبه متناسب اب خود را در سمت راست هر پرسش بنویسید.
1= کاملا خلاف خصوصیات من است
2= تا حدی خلاف خصوصیات من است .
3= فقط اندکی گویای خصوصیت من است
4= تا حدی گویای خصوصیت مت است
5= کاملا گویای خصوصیت من است
لطفا نظر خود را با استفاده از اعداد فوق در سمت راست هر سوال بنویسد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرخاشگری