دانلود رایگان هنجاریابی پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ( SPAI ) در بین دانشجویان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

هنجاریابی پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ( SPAI ) در بین دانشجویان

هدف از این پژوهش هنجار یابی پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی است كه با 45 آیتم ابزاری برای تشخیص هراس اجتماعی و گذر هراسی می باشد. برای مناسب سازی پرسشنامه از جمعیت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در محدوده سنی 18 تا36 سال با شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی یك نمونه 444 نفری انتخاب و انجام مراحل هنجار یابی صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامهSPAI به عنوان ابزار اصلی و پرسشنامه اضطراب اجتماعی (دو مقیاس و آشفتگی اجتماعی و ترس از ارزیابی ) و مصاحبه به عنوان ابزار ملاك به كار برده شد. روش پژوهش در این بررسی روش توصیفی از نوع هنجار یابی بر اساس اصول روان سنجی است كه در آن تحلیل سوالات از طریق همبستگی سوال با نمره كل و با كمك روش لوپ، تاثیر حذف سوال بر میزان پایایي قرار گرفت و نتیجتا فرم 44 سئوالی آزمون تهیه شد. روای پرسشنامه از طریق روایي سازه (شواهد همگرا) و روایي عاملی و پایایي آن به وسیله دو روش آزمون – آزمون مجدد و همسانی درونی( آلفای كرونباخ) محاسبه شد. در كل ضرایب روایي و پایایي به دست آمده برای پرسشنامه SPAI رضایت بخش بوده و در سطح 001/0P< معنی دار است . در نهایت نمره خام گروه هراس اجتماعی و گروه گذر هراسی به نرم درصدی و نمره معیار تبدیل شد كه در این هنجار نمره خام 13 در گروه گذر هراسی برابر به نمره معیارT 49/99 می باشد كه مرز بالای دامنه نرمال می باشد و در گروه دارای هراس اجتماعی نمره خام 49 برابر با نمره معیارT49/92 می باشد كه مرز بالای دامنه نرمال می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان هنجاریابی پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ( SPAI ) در بین دانشجویان