پرسشنامه رایگان نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پر خطر ترافیکی

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پر خطر ترافیکی

از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی­ترین عامل در بروز تصادفات ترافيكي مطرح شده است. رفتارهای پرخطر رانندگی به چهار نوع لغزش­ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولي تقسيم مي­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش عامل­هاي شناختي در بروز لغزش­ها و خطاهاي رانندگي و نقش نگرش براساس الگوي نظريه رفتار برنامه­دار در تخلفات پرخاشگرانه و معمولي رانندگي بود. 110 نفر در این مطالعه شرکت کردند. رفتارهاي پرخطر رانندگي با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر مورد بررسي قرار گرفت. سه مولفه از كنش­هاي اجرايي شامل، حافظه­ي کاری دیداری، توجه پایدار و بازداری رفتاری به ترتيب بوسيله آزمون­هاي فراخناي ديداري ارقام، عملكرد پيوسته و برو/نرو اندازه­گيري شدند. براي سنجش نگرش نسبت به رعايت قوانين رانندگي از پرسشنامه­ي محقق­ساخته براساس الگوي نظريه رفتار برنامه­دار كه مولفه­هاي­ نگرش، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراك­شده و قصد را مورد اندازه­گيري قرار مي­داد، استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین کنش­های اجرایی، توجه پایدار، قادر به پیش­بینی خطاها و تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بود. بازداری رفتاری نیز پیش­بینی کننده­­ی معنادار برای لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه بود. از بین مولفه­های نگرش، نگرش نسبت به پیامد رفتار رعايت قوانين و کنترل رفتاری ادراک ­شده پیش­بینی کننده تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بودند. کنترل رفتاری ادراک ­شده و قصد برای رعايت قوانين رانندگي قادر به پیش­بینی تخلفات معمولی در رانندگی بودند.همچنين، لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه در گروه ميانسال بالاتر از گروه جوان بود. مردان در همه گروه­هاي سني تخلفات پرخاشگرانه و معمولي بيشتري را نشان دادند. قصد رعايت قوانين در گروه جوان كمتر از ميانسال بود. نگرش مثبت نسبت به رعايت قوانين، كنترل رفتاري ادراك شده براي رعايت قوانين و قصد رعايت قوانين در همه گروه­هاي سني در مردان كمتر از زنان بود. بطور کلی نتایج مطالعه، اهمیت نقش کنش­های اجرایی و نگرش را در رفتارهای پرخطر رانندگی مورد تأييد قرار مي­دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که با هدف کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، ارزیابی از توانایی­های شناختی و نگرشی قبل از دریافت گواهینامه و همچنین در رانندگان متخلف صورت گیرد و در صورت نیاز، برنامه­های آموزشی جهت افزایش مهارت­های کنش­های اجرایی و برنامه­های مشاوره­ای به منظور تغییر نگرش مرتبط با رانندگی طراحی گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پر خطر ترافیکی