پرسشنامه رایگان نقش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در افسردگی کودکان

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در افسردگی کودکان

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه­ی بین کارکرد تحولی خانواده و سرشت با افسردگی کودکان در دانش آموزان شهر مشهد انجام‌شده است. روش: در این پژوهش 380 نفر (190 دانش‌آموز دختر و 190 دانش‌آموز پسر)، در رده‌های سوم تا پنجم (9-12) ساله در سال تحصیلی 1393-1394 با بهره‌گیری از آزمونهای سنجش کارکرد تحولی خانواده، تشخیص نشانه‌های افسردگی ماریاکواس و تشخیص سرشت مالهوترا مورد ارزیابی قرار گرفتند که به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه ای مرحله ای که به صورت تصادفی انتخاب‌شده بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش به کمک آزمونهای پارامتریک به روش تحلیل رگرسیون چندگانه و همچنین ضرایب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بدکارکردی خانواده در ابعاد حل مسئله، صمیمیت و بازنمایی موجب پیش‌بینی کردن بروز افسردگی کودکان می­شود و سرشت در ابعاد مردم‌آمیزی و تهیج پذیری و توجه پذیری بیشترین سهم را در تشخیص نشانه‌های افسردگی دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین بعد ارتباط متقابل – بازنمایی و مردم‌آمیزی، صمیمیت- تهیج پذیری، بازنمایی- نیرو، توجه- مردم‌آمیزی و تهیج پذیری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه: یافته‌ها گویای آن است که سنجش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در همه‌ی ابعاد گویا و پیش‌بینی کننده­ی بهداشت روانی کودک است، در مقایسه کردن کارکرد تحولی خانواده و سرشت کودکان به این نتیجه رسیدیم که کارکرد تحولی خانواده توانایی پیش‌بینی کردن بهتری نسبت به سرشت در افسردگی کودکان را دارد. به‌طورکلی می­توان از این آزمون‌ها درزمینه‌ی پیشگیری از افسردگی کودکان استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 30

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرسشنامه نقش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در افسردگی کودکان