پرسشنامه رایگان نقش هوش هیجانی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش هوش هیجانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیر‌‌های هوش هیجانی و جنسیت با غمخواری معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان سه درس ریاضی، دینی و مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) دخترانه و پسرانه شهر اردکان و دانش‌آموزان آن‌‌‌هاست. نمونه معلمان شامل تمامی معلمان این سه درس بود و نمونه دانش‌آموزان نیز به تصادف از بین دانش‌آموزان هریک از این معلمان انتخاب گردید. بر این اساس تعداد 63 معلم (شامل 34 زن و 29 مرد) و 309 دانش‌آموز (شامل 174 دختر و 135 پسر) گروه نمونه را تشکیل دادند. معلمان، پرسش‌نامه محقق‌ساخته غمخواری (فرم معلم) –که سه نوع غمخواری را می سنجد- و پرسش‌نامه هوش هیجانی شات و دانش‌آموزان نیز صرفا پرسش‌نامه غمخواری (فرم دانش آموز) را تکمیل نمودند. برای بررسی رابطه بین انواع غمخواری از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط بین غمخواری در حوزه درونی و غمخواری برای اندیشه‌‌‌ها رابطه­ای مثبت و معنادار وجود دارد (0.001>p، 0.48=r، 233= n). نتایج تحلیل همبستگی پیرسون همچنین نشان داد که بین هوش هیجانی و غمخواری معلمان ‌رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد (0.001> p،63= n، 0.57= r). علاوه بر این در این پژوهش معلمان زن غمخوارتر از معلمان مرد بودند. در پایان نیز می­بایست به این مسئله اشاره نمود که انطباقی بین نمره غمخواری معلمان و غمخواری ادراک‌شده توسط دانش‌آموزان آن‌‌‌ها به­طور کلی، وجود نداشت. اما بین معلمان زن، انطباق بین این دو متغیر بیشتر از مردان بود، در نتیجه می‌توان گفت رابطه غمخوارانه در بین معلمان زن و دانش‌آموزان آن‌‌‌ها از وضع مطلوب­تری نسبت به معلمان مرد، برخوردار است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش هوش هیجانی