پرسشنامه رایگان نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و ادراک حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان

تاریخ انتشار : 8 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و ادراک حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان

نظریه‌ و همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که دو دسته عوامل درون‌فردی و برون‌فردی بر انگیزش دانشجویان برای انجام پژوهش موثر است، اما به تبیین این رابطه به خوبی پرداخته نشده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی دانشجویان با پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشی است.وش پژوهش، توصیفی همبستگی بود. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، همبستگیپیرسون،رگرسیون، تحلیل واریانس، آنووا و تی مستقل استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی با پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی دانشجویان مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (۰۹۴/۰=RMSEA ، ۹۱/۰=NNFI). تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی، یعنی ضرایب g مسیر حمایت اساتید به پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی و همچنین ضریب g مسیر روحیه پژوهشی به پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشی و ضریب مسیرβپیامدهای مورد انتظار پژوهشی به انگیزش پژوهشی بالا و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی از طریق مقیاس‌ روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی قابل پیش‌بینی هستند. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین انگیزش پژوهشی و مولفه‌های انگیزش درونی و بی‌انگیزگی در زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد به این صورت که در انگیزش درونی، میانگین زنان بیشتر از مردان و در بی‌انگیزنگی میانگین مردان بیشتر از زنان است.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری مورد نظر از برازش مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر برخوردار است که در این بین بیشترین ضریب مسیر از متغیر میانجی پیامدهای مورد انتظار پژوهشی به انگیزش پژوهشی هست به این معنی که متغیر میانجی پیامدهای مورد انتظار به عنوان یک میانجی به خوبی عمل کرده است و همچنین می‌توان نتیجه گرفت که ضریب مسیر از متغیر حمایت استادان به انگیزش بالاتر از ضریب مسیر روحیه پژوهشی به انگیزش هست. به این معنی که متغیر حمایت اساتید نسبت به متغیر روحیه پژوهشی بر انگیزش پژوهشی دانشجویان تاثیر گذاری بیشتری دارد. بنابراین شایسته است تا استادان نسبت به تاثیر گذاری خود بر روی انگیزش پژوهشی دانشجویان حساس‌تر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و ادراک حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان