پرسشنامه رایگان نقش میانجیگری سبکهای هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی با جهتگیری هدف دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش میانجیگری سبکهای هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی با جهتگیری هدف دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش میانجیگری سبک­های هویت در رابطه بین سبک­های دلبستگی با جهت­گیری هدف دانش­آموزان دبیرستان های تیزهوشان، بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل معادلات ساختاری است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانش­آموزان دختر دبیرستان­های تیزهوشان شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 295 نفر از دانش­آموزان تیزهوش می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی معادلات ساختاری به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از برازش کلی الگوی پیشنهادی (91/0=GFI، 09/0= (RSMEA و همچنین وجود رابطه میان متغیرهای سبک­های دلبستگی و سبک­های هویت و نیز سبک­های دلبستگی و جهت­گیری هدف می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش میانجیگری سبکهای هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی با جهتگیری هدف دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان