پرسشنامه رایگان مقایسه میزان اضطراب در پایگاه های هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه میزان اضطراب در پایگاه های هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

تحقیق حاضر برای بررسی رابطه پایگاه هویت و اضطراب و تعیين اثر احتمالی چگونگی شكل گیری هویت بر میزان اضطراب طرح ریزی و انجام شده و نیز رابطه ای كه پایگاه هویت با جنس ، سن و پایه تحصیلی دارد در آن بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل 138 دانشجوی كارشناسی رشته های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش تحقیق علمی مقایسه ای است و برای بررسی اثر احتمالی پایگاه هویت بر اضطراب، میانگین اضطراب های 4 پایگاه هویت( دستیابی، تعلیق، ممانعت و پراكندگی) به روش تحلیل واریانس و فراوانی پایگاه های مختلف هویت در گروه های دچار اضطراب مرضی ( اضطراب آشكار مرضی و اضطراب پنهان مرضی) به روش مجذورخی مقایسه شده است. پایگاه هویت به وسیله آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت و اضطراب به وسیله سیاه اضطراب آشكار- پنهان مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مقایسه میانگین ها نشان می دهد كه میانگین اضطراب افراد فاقد تعهد به هویت( پایگاه های تعلیق و پراكندگی) ایدئولوژیك بطور معناداری بالاتر از میانگین اضطراب افراد متعهد به هویت( پایگاه های دستیابی و ممانعت) ایدئولوژیك است و میانگین اضطراب افراد واقع در پایگاه تعلیق بین فردی به طور معناداری بالاتر از میانگین اضطراب افراد متعهد به هویت بین فردی است. نتایج مقایسه فراوانی های به روش مجذورخی نشان می دهد كه فراوانی افراد فاقد تعهد به هویت در گروه دچار اضطراب مرضی به طور معناداری بالاتر از افراد متعهد به هویت است. همبستگی معناداری بین پایگاه های هویت و سن، جنس و پایه تحصیلی به دست نیامده. با توجه به نتایج می توان گفت كه احتمالا جستجو و بحران و پراكندگی هویت یا به عبارت دیگر فقدان تعهد به هویت باعث افزایش اضطراب و تعهد به هویت باعث كاهش اضطراب می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه میزان اضطراب در پایگاه های هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی