پرسشنامه رایگان مقایسه كارایي و اثر بخشی ” شناخت درماني تيزدل” با”شناخت درماني بك”در درمان اختلال افسرده جويي

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه كارایي و اثر بخشی ” شناخت درماني تيزدل” با”شناخت درماني بك”در درمان اختلال افسرده جويي

رویكرد های درمانی متفاوتی در زمینه اختلالات خلقی به كار برده می شود و شناخت درمانی یكی از رویكرد های موثر برای درمان افسردگی است. شناخت درمانی بك روش درمانی ثابت شده ای برای درمان افسردگی می باشد. در سال1993 با ارائه نظریه  زير سيستمهاي شناختي متعامل در خصوص افسردگي تيز دل نظريه شناختي باليني بك با انتقاداتي روبرو شد. (Ics)  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان كارایي و اثربخشی شناخت درمانی بك و شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویي ( اختلالی مقاوم به درمان محسوب می شود) است. بدین منظور شش آزمونی (دو مرد و چهار زن) به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در مطالعه حاضر از طرح تجربی تك موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. آزمودنیها در مرحله پیش از درمان(خط پایه ) و در طی جلسه های چهارم و هشتم و پس از درمان ( جلسه دوازدهم) و مرحله پیگیری ( دو ماه بعد از درمان) پرسشنامه افسردگی بك (BDI) و مقیاس افسردگی ، اضطراب، استرس(DASS21) را تكمیل كردند. همچنین در مرحله پیش از درمان (خط پایه) و پس از درمان (جلسه دوازدهم) مقیاس نگرش های ناكار آمد (DAS)، مقیاس كنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale) و پرسشنامه طرح واره (SQ) توسط آزمودنیها تكمیل شد. نتایج نشان می دهد كه هر دو روش درمان (شناخت درمانی بك و شناخت درمانی تیزدل ) در كاهش علائم افسرده خویي موثر بوده اند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد كه شناخت درمانی تیزدل در مقایسه با شناخت درمانی بك برتری بیشتری دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 12

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه كارایي و اثر بخشی ” شناخت درماني تيزدل” با”شناخت درماني بك”در درمان اختلال افسرده جويي