پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان كم تنش و پر تنش

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان كم تنش و پر تنش

عنوان این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و كم تنش دبیرستانی می باشد. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی نقش میزان تنش و همچنین تاثیر جنسیت در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد برسی شامل 124 آزمودنی می باشد كه 62 پسر پر تنش و كم تنش و 62 دختر پر تنش و كم تنش را در بر می گیرد. ابزار های مورد استفاده برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است: 1. DASS برای سنجش میزان تنش، 2. مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان، 3. پرسشنامه روش رویارويی، روش تحقیق، روش علی- مقایسه ای می باشد و روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی ( میانگین، فراوانی، درصد ) و آمار استنباطی ( آزمون t برای میانگین های مستقل و آزمون t2 (tHotelling) می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد: 1. عوامل تنیدگی زا در دو گروه پر تنش و كم تنش تفاوت دارد. 2. جنسیت در دو نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. 3. شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و كم تنش متفاوت است. 4. جنسیت در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان كم تنش و پر تنش