پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

هدف از اين پژوهش اين بوده است كه، ميزان تنيدگي را در زنان نابارور بسنجيم و مقايسه اي بين زنان بارور و نابارور انجام دهيم ، تا متوجه شويم كه مهمترين استرسورها در بين زنان نابارور و بارور كدامند يا تفاوتي در اين مورد بين دو گروه ديده مي شود يا خير و از چه راهبردهايي براي مقابله با استرس در دو گروه استفاده مي شود.آيا با هم متفاوت هستند يا خير و چه بيماريهايي در بين دو گروه شايع تر است و چه تفاوتي مي تواند در بين زنان بارور و نابارور باشد.براي اين پژوهش 70 آزمودني بطور تصادفي انتخاب شد و سئوالاتي در مورد  استرسورهاي مهم زندگي و راهبردهاي  مقابله اي و تعدادي بيماري به آزمودني ها كه شامل 35 نفر بارور و 35 نفر را زنان نابارور تشكيل مي دادند ارائه شدو نتايج به وسيله آمار توصيفي و استنباطي محاسبه شده است كه بر اساس اين پژوهش متوجه مي شويم كه استرسورها در دو گروه متفاوت است ولي در هر دو گروه از راهبردهاي مقابله مشابه استفاده شده است،در صورتي كه نابارورها نسبت به بارورها از استرس بيشتري برخوردار نبودند.شايد بتوان دليل آن را اينطور ذكر كرد كه زنان بارور كه در حال بارداري بسر مي برند خود داراي نوعي استرس بودند ولي متفاوت از نوع استرس افراد نابارور.بطور مثال در زنان نابارور انتظار كشيدن از بالاترين استرس برخوردار بوده است. ولي در زنان بارورها برخورد با كسانيكه غير قابل تحملند از بالاترين استرس برخوردار بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور