پرسشنامه رایگان مقایسه اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و راه حل محور بر کاهش پرخاشگری و تعارض های زناشویی زوج های دارای شوهر معتاد

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و راه حل محور بر کاهش پرخاشگری و تعارض های زناشویی زوج های دارای شوهر معتاد

هدف: با توجه به نقش خانواده كه يكي از اصلي‌ترين ركن‌هاي جامعه می‌باشد، دستيابي به جامعه سالم در گرو خانواده است. سلامت خانواده منوط به سلامت رواني زوجهای و داشتن رابطه مطلوب با يكديگر است.این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی با گروه درمانی راه حل محور در کاهش پرخاشگری و تعارض‌های زناشویی زوج‌ها دارای شوهر معتاد،انجام شد.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج‌ها مراجعه کننده به کلینیک درمان و ترک اعتیاد پرند شهر مشهد در سال 1393 که دارای شوهر سوء مصرف مواد بودند را شامل می‌شد. از بین آنها 15 زوج  که دارای تعارض‌های زناشویی و نشانه‌های پرخاشگری بودند با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند.داده‌ها به کمک پرسشنامه پرخاشگری و تعارض زناشویی جمع آوری شد.سپس گروه‌های آزمایش 8 جلسه(90 دقیقه‌ای)تحت گروه درمانی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.یافته ها: سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته‌های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش فرضیه‌های تحقیق را تأييد و نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و گروه درمانی راه حل محور موجب کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای شوهر معتاد گردیده است.نتایج همچنین نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری و گروه درمانی راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج‌ها اثربخشی بیشتری داشتند.نتیجه گیری: هم گروه درمانی راه حل محور و هم ذهن اگاهی  در کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی موثر هست،اما روش اول در کاهش تعارض زناشویی و ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری موثرتر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و راه حل محور بر کاهش پرخاشگری و تعارض های زناشویی زوج های دارای شوهر معتاد